کتاب بازی ریپلی

اثر پاتریشیا های اسمیت از انتشارات هرمس - مترجم: شهریار وقفی پور-داستان معمایی

Connoisseur of art, harpsichord aficionado, gardener extraordinaire, and genius of improvisational murder, the inimitable Tom Ripley finds his complacency shaken when he is scorned at a posh gala. While an ordinary psychopath might repay the insult with some mild act of retribution, what Ripley has in mind is far more subtle, and infinitely more sinister. A social slight doesnt warrant murder of course-- just a chain of events that may lead to it.


خرید کتاب بازی ریپلی
جستجوی کتاب بازی ریپلی در گودریدز

معرفی کتاب بازی ریپلی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بازی ریپلی


 کتاب قلاب
 کتاب ماجرای ناپدیدشدن استفانی ملر
 کتاب راهنمای انعطاف بدنی
 کتاب موسیقی برای آفتاب پرست ها
 کتاب پیدات کردم
 کتاب کاهیل ها علیه وسپرها