کتاب شرکت

اثر جان گریشام از انتشارات البرز - مترجم: فریده مهدوی دامغانی-داستان معمایی