کتاب موکل خطرناک

اثر جان گریشام از انتشارات البرز - مترجم: محمد قصاع-داستان معمایی